• Kritériá prijímania na vzdelávanie v Súkromnej spojenej škole Železiarne Podbrezová, organizačnej zložke Súkromná SOŠ hutnícka Železiarne Podbrezová v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

   • V súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) a po prerokovaní v pedagogickej rade určuje riaditeľka školy kritériá pre prijatie žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021.

    Číselný kód školy: 66 31 10

    Počet prijímaných žiakov v študijných odboroch:

    • 2262 K hutník operátor 20 žiakov
    • 2413 K mechanik strojov a zariadení 24 žiakov
    • 2679 K mechanik mechatronik 21 žiakov
    • 2697 K mechanik elektrotechnik 8 žiakov

     

    Počet prijímaných žiakov v učebných odboroch:

    • 2433 H obrábač kovov 12 žiakov
    • 2275 H hutník 19 žiakov

     

    Kritériá prijímacieho konania:

     

    1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV

    Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne:

    1. Dva povinné predmety: Slovenský jazyk a literatúra, Matematika:

    Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:

    počet bodov = 5·(4 – x)·(4 – x),

    kde x je známka.

    1. Profilový predmet: Technika:

    Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:

    počet bodov = 3·(4 – x)·(4 – x),

    kde x je známka.

     

    2. PROSPECH

    Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

     

    3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ

    Do celkového súčtu budú pridelené body za:  

    1. Predmetové olympiády

    Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.

    Kolo

    1. miesto

    2. miesto

    3. miesto

    4. miesto

    5. miesto

    okresné

    10 bodov

    8 bodov

    6 bodov

    4 bodov

    2 bodov

    krajské

    20 bodov

    18 bodov

    16 bodov

    14 bodov

    12 bodov

    1. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia

     

    4. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

    1. Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
    2. získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritériá,
    3. dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.

    Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

     

    5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

    1. Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020:
    • rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania,
    • zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania,
    • doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.
    1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.
    2. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
    3. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).

     

    V Podbrezovej 05.05.2020                                                              Ing. Miriam Pindiaková, riaditeľka SSŠ ŽP

     

    Príloha č. 1: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.