• Kritériá prijatia žiakov na štúdium do 1. ročníka v systéme duálneho vzdelávania pre školský rok 2020/2021

   • V súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po prerokovaní v pedagogickej rade a rade školy, určuje riaditeľ školy kritériá pre prijatie žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021.

    1. Termín konania prijímacích skúšok:               

    • 11. 05. 2020 (pondelok) - 1.termín a
    •  14. 05. 2020 (štvrtok) - 2.termín

     

    Počet prijímaných žiakov v študijných odboroch:

    2262 K hutník operátor                       

    20 žiakov

    2413 K mechanik strojov a zariadení

    24 žiakov

    2679 K mechanik mechatronik          

    21 žiakov

    2697 K mechanik elektrotechnik

    8 žiakov

     

    Počet prijímaných žiakov v učebných odboroch:

    2433 H obrábač kovov

    12 žiakov

    2275 H hutník

    19 žiakov

     

     ​​​​​​2. Predpoklady prijatia na vzdelávanie v študijných odboroch:

    Do prvého ročníka môže byť prijatý uchádzač, ktorý:

    • získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 245/2008 Z.z.,
    • absolvoval predpísané lekárske vyšetrenie a jeho zdravotný stav mu umožňuje v plnom rozsahu absolvovať štúdium v danom vzdelávacom programe
    • preukázanie požadovaných vstupných vedomostí formou prijímacieho konania
    • predložil potvrdenie zamestnávateľa o príprave v systéme duálneho vzdelávania
    • uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ dosiahnu v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %, budú prijatí bez povinnosti vykonať prijímaciu skúšku z profilových predmetov (§ 65 ods. 4 školského zákona).

     

    3.   Kritériá pre prijatie uchádzača – kriteriálne hodnotenie:              

    1. Úspešné vykonanie prijímacej skúšky z profilových predmetov

    • slovenský jazyk a literatúra                        maximálny počet bodov 30
    • matematika                                                maximálny počet bodov 30

    Obsahom prijímacej skúšky z profilových predmetov je učivo obsiahnuté vo vzdelávacích programoch základnej školy.

    Žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak získa minimálne 10 bodov v každom predmete.

    2. Body, ktoré žiak získa za prospech na ZŠ (priemerný prospech z vedomostných predmetov v druhom polroku 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka ZŠ) -  maximálny počet bodov 50

    Skórovacia tabuľka:

    Priemer

    do 1,50

    do 2,00

    do 2,25

    do 2,50

    do 2,75

    Počet bodov

    25

    20

    15

    10

    5

     

    3. Za výsledky dosiahnuté v testovaní žiakov 9. ročníkov - počet bodov z testovania sa rovná počtu percent, ktoré žiak získal v danom predmete.

    • slovenský jazyk a literatúra                         maximálny počet bodov 100
    • matematika                                                 maximálny počet bodov 100

    4. Uchádzači, ktorí vyhovejú prijímacej skúške z profilových predmetov, budú zoradení podľa celkového dosiahnutého počtu bodov za:

    • prijímaciu skúšku z profilových predmetov                          – maximálne  60 bodov
    • prospech na ZŠ                                                                   – maximálne  50 bodov
    • za výsledky dosiahnuté v testovaní žiakov 9. ročníkov    – maximálne 200 bodov

    5.Prijatí budú uchádzači s najvyšším dosiahnutým súčtom bodov do obsadenia všetkých voľných miest.

    6. V prípade rovnosti bodov získaných pri prijímacom konaní bude prijatý uchádzač:

    • ktorý dosiahol vyšší počet bodov na prijímacej skúške z profilových premetov

     

    4.  Predpoklady prijatia na vzdelávanie v učebných odboroch:

    Do prvého ročníka môže byť prijatý uchádzač, ktorý:

    • získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 245/2008 Z.z.,
    • absolvoval predpísané lekárske vyšetrenie a jeho zdravotný stav mu umožňuje v plnom rozsahu absolvovať štúdium v danom vzdelávacom programe
    • nie je žiakom inej strednej školy
    • predložil potvrdenie zamestnávateľa o príprave v systéme duálneho vzdelávania

     

    5.   Kritériá pre prijatie uchádzača – kriteriálne hodnotenie:              

    1.   Body, ktoré žiak získa za prospech na ZŠ (priemerný prospech z vedomostných predmetov v druhom polroku 8. ročníka a v prvom polroku 9.ročníka ZŠ) -  maximálny počet bodov 100
    2.  Skórovacia tabuľka:

     

    Priemer

    do 1,50

    do 2,00

    do 2,5

    do 2,75

    do 3,00

    do 3,25

    nad 3,25

    Počet bodov

    50

    40

    30

    20

    10

    5

    0

     
    1. Za výsledky dosiahnuté v testovaní žiakov 9. ročníkov - počet bodov z testovania sa rovná počtu percent, ktoré žiak získal v danom predmete.
    • slovenský jazyk a literatúra                        maximálny počet bodov 100
    • matematika                                                maximálny počet bodov 100
    1. Uchádzači budú zoradení podľa celkového dosiahnutého počtu bodov za:
    • prospech na ZŠ                                                                – maximálne 100 bodov.
    • za výsledky dosiahnuté v testovaní žiakov 9. ročníkov  – maximálne 200 bodov.
    1. Prijatí budú uchádzači s najvyšším dosiahnutým súčtom bodov do obsadenia všetkých voľných miest.
    2. V prípade rovnosti bodov získaných pri prijímacom konaní bude prijatý uchádzač:
    • ktorý dosiahol vyšší počet bodov v testovaní žiakov 9. ročníkov – v predmete matematika
    • v prípade rovnosti bodov v testovaní žiakov 9. ročníkov – v predmete matematika rozhodne vyšší počet bodov v testovaní žiakov 9.ročníkov – v predmete slovenský jazyk a literatúra
    • v prípade rovnosti bodov v testovaní žiakov 9. ročníkov – v predmete matematika aj slovenský jazyk a literatúra rozhodne lepší priemerný prospech za 1.polrok 9. ročníka

     

    Záverečné ustanovenia:

    1. Riaditeľka školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania.
    2. Riaditeľka školy zverejní výsledky prijímacieho konania do troch pracovných dní odo dňa druhého termínu prijímacích skúšok na dverách školy a na internetovej stránke školy www.ssosh.sk.  Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.
    3. Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Škola vykoná zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium, na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola.
    4. Ak sa prijatý uchádzač v stanovenej lehote nezapíše, rozhodnutie o prijatí je neplatné a voľné miesto sa ponúkne ďalšiemu uchádzačovi v poradí.
    5. Proti rozhodnutiu o neprijatí môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
    6. Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka platia len pre školský rok 2020/21.

     

     

       V Podbrezovej 29. 01. 2020                             

    Ing. Pindiaková Miriam

    riaditeľka Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová