Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Najsilnejší zážitok počas štúdia...

  12. 5. 2017

  V dňoch 26., 27. a 28. apríl 2017 som sa zúčastnil celoslovenského kola Stredoškolskej odbornej činnosti SOČ. Musím konštatovať, že príjemnejšie ukončenie štúdia som si ani nevedel predstaviť. Svoje vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas štúdia na SSOŠH ŽP, ale samozrejme aj svoje záľuby, som mohol prezentovať medzi ďalšími 15 študentami úspešnými vo svojich krajských kolách prehliadok SOČ.

  Celá prehliadka začala príchodom na SPŠ J. Murgaša, kde sme sa dozvedeli program nasledujúcich troch dní. Začiatok bol venovaný expozícií Múzea SNP, po vzhliadnutí ktorého nasledoval priestor na ubytovanie a prípravu na večeru. Večer bol venovaný slávnostnému otvoreniu prehliadky, ktorý sa niesol v duchu privítania všetkých zúčastnených a popriania úspechov pri prezentovaní svojich prác. Po príhovoroch a predstavení komisií nasledoval kultúrny program na začiatku ktorého bola veľkolepá laserová šou. Po nej nasledovali hudobné vystúpenia Slovak Tango a folklórny súbor Urpín. Po skončení otvorenia som s veľkými dojmami odchádzal na izbu aby som si oddýchol pred súťažným dňom. Súťažiť som začal ako piaty v poradí vo svojej kategórii.

  Mojej prezentácie som sa už veľmi neobával, mal som za sebou niekoľko tréningov v priestoroch školy, na krajskom kole a samozrejme aj pred obecenstvom z rodiny. Moja snaha však nestačila na umiestnenie v prvej päťke. Okrem mojej trojkolky boli v súťaži zaradené práce: „CNC fréza“, „Brúska na kotúčové píly“, „Cvičné auto pre deti – bugina“, „Buggy terénny automobil BTA 12-17“. Po ukončení obhajob všetkých študentov si jednotlivé komisie vytvorili poradie najlepších piatich prác. Pre všetkých zúčastnených sa poradie oficiálne prednieslo na spoločnom vyhodnotení, ktoré sa konalo dňa 27. apríla 2017 večer v aule ekonomickej fakulty v Banskej Bystrici. Najlepšie umiestnenie dosiahol študent s prácou „Výroba a automatizácia kostolných zvonov“. Večer pokračoval znova kultúrnym programom. Predviedli sa víťazi šou Československo má talent. Určite to bola veľmi príjemná bodka za celou súťažou.

  Na tomto mieste patrí poďakovanie všetkým, ktorí ma podporovali pri tvorbe „Môjho detského sna“, v prvom rade rodičom. Ďalej učiteľom a majstrom odbornej výchovy za umožnenie účasti na krajskom kole.

  Brian ĎURČENKA študent štvrtého ročníka SSOSH ŽP

 • 5. 5. 2017

  Do galérie Vedecká konferencia TUKE boli pridané fotografie.

 • Majstrovstvá Slovenskej republiky v CNC sústružení a frézovaní

  28. 4. 2017

  Dňa 28.apríla 2017 sa žiak našej školy 3.D triedy Michal Kamenský zúčastnil finálneho kola Majstrovstiev Slovenskej republiky v CNC sústružení a frézovaní, ktorá sa konala v Nitre. V disciplíne CNC frézovanie obsadil pekné 3. miesto.

  Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.

  p. Vojčíková

 • Celoslovenské kolo SOČ

  26. 4. 2017

  Úspešná reprezentácia školy na celoslovenskom kole SOČ.

  Ďakujeme.

  p. Vojčíková

 • Vedecká konferencia na pôde TUKE

  12. 4. 2017

  Výber žiakov (1 dievča a 6 chlapcov) zo súkromných škôl Železiarni Podbrezová, a.s. v dňoch 11 – 12. apríla 2017 navštívil Hutnícku fakultu Technickej univerzity v Košiciach (HF-TUKE ), na základe osobného pozvania pani dekanky doc. Ing. Ivety Vaskovej, PhD.. Žiaci reprezentovali svojimi SOČ prácami súkromné školy ŽP, a.s. na študentskej odbornej vedeckej konferencii METALURGIA 2017. Okrem reprezentovania na súťaži sa žiaci zúčastnili aj DOD HF-TUKE.

  V 1.deň návštevy bola prvá zastávka po príchode na pôdu TUKE na Oddelení hutníctva a zlievarenstva Ústavu Metalurgie (ÚMET). Pod odborným výkladom pána Ing. Petra Demetera, PhD. sa žiaci dozvedeli, aké má oddelenie technické vybavenia oceliarenského laboratória a ako môžu aplikovať teóriu do praxe počas štúdia.

  Po absolvovaní návštevy ÚMET-u sa žiaci následne premiestnili na internáty Boženy Němcovej, kde mali zabezpečené ubytovanie a stravovanie. Pri čakaní v rade na stravu v jedálni na internátoch zistili, že danú jedáleň v čase od cca 12:30 navštevuje najväčší počet študentov z TUKE – rada bola až vo vestibule.

  Vedením HF-TUKE mali naši žiaci zabezpečený aj program – spoznaj Košice (návšteva Technického múzea a historického centra mesta Košice) a život na internátoch Jedlíkova. Sprievodcami fakultou a následne Košicami boli študenti HF-TUKE Denis Liško a Petra Görögová. V priestoroch internátov sa ku žiakom pridal ešte pán prodekan pre vonkajšie vzťahy a marketing Doc. Ing. Dušan Oráč, PhD.. Svojou návštevou nás poctila aj pani dekanka HF-TUKE. Žiaci, pedagogický dozor a vedenie HF-TUKE v zastúpení pána prodekana sa zúčastnili turnaja v hraní elektronických šípok. Kde v kategóriách ženy a muži poháre za prvé miesta putovali na stredné Slovensko.

  Druhý deň boli žiaci vedením HF-TUKE rozdelení do súťažných sekcií študentskej odbornej vedeckej konferencie METALURGIA 2017. Žiaci svoje práce prezentovali v sekciách Environmentalistika, Materiály a Energetické inžinierstvo a priemyselná keramika, kde po ukončení prezentácii a následnej diskusii obdržali diplomy za reprezentáciu školy. Okrem diplomov dostali aj vecné ceny, z ktorých boli veľmi milo prekvapení.

  Po odprezentovaní svojich prác sa žiaci zúčastnili následne otvorenia DOD HF-TUKE pod záštitou pani dekanky, kde sa dozvedeli o možnostiach štúdia na HF-TUKE v rôznych študijných programoch. Po oficiálnom otvorení DOD HF – TUKE sa žiaci premiestnili na určené oddelenia HF. Žiaci súkromných škôl ŽP, a.s. boli a stále sú nadšení z absolvovanej návštevy HF-TUKE. Ďakujeme vedeniu TUKE HF pani dekanke a všetkým zúčastneným za vynikajúce dva dni. Zdar Boh!

  FOTOGALERIA

                                                                                                                                    p. Zuzana Bandošová

 • 5. 5. 2017

  Do galérie Vedecká konferencia TUKE boli pridané fotografie.

 • 11. 4. 2017

  Do galérie Krajské kolo SOČ 2017 boli pridané fotografie.

 • 11. 4. 2017

  Do galérie Mladý mechatronik 2017 boli pridané fotografie.

 • Stredoškoláci z Podbrezovej sa zviditeľnili vo Zvolene ...

  7. 4. 2017

  Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl. Organizovaná je v čase vyučovania alebo mimo vyučovacieho procesu. Prácu riešia študenti samostatne, pod dozorom konzultanta. Výsledkom iniciatívy stredoškoláka je samostatná písomná práca, model alebo konkrétny návrh. Výsledok sa predkladá na posúdenie odbornej hodnotiacej komisii. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce, ktorá je realizovaná na troch stupňoch. Ako prvé je školské kolo. Na našich školách a uskutočnilo 9. marca 2017.

     Víťazi uvedených kôl dostávajú možnosť reprezentovať školu na druhom stupni  postupovej súťaže. Nová komisia, noví súťažiaci – žiaci z iných škôl kraja, ale prezentovanie svojej práce už s určitými skúsenosťami a určite s väčšou zodpovednosťou. SSOŠH ŽP na 39. ročníku krajskej prehliadky, ktorá sa konala 7. apríla 2017 na pôde SPŠ dopravnej vo Zvolene, reprezentoval Brian Ďurčenka so svojou prácou pod názvom „Detský sen“. Jeho detským snom bolo vlastniť motorizovanú trojkolku. Počas konštruovania sa rozhodol k danej trojkolke doplniť aj vlečné zariadenia na prevoz ďalšej osoby, aj na prevoz materiálu. Na tvorbu svojho sna väčšinou využíval materiál, ktorý už bol používaný.

     Aj SGŽP malo zastúpenie na prehliadke, a to rovno s dvoma prácami pod názvom „Čistiareň odpadových vôd Banská Bystrica“ a „Vodné elektrárne“. Prvá práca je výsledkom činnosti tretiakov. Adam Políček a Rebecca Rusnáková pracovali pod odborným vedením učiteľov SG ŽP. Práca vo svojom obsahu riešila analýzu čistenia odpadovej vody v Banskej Bystrici, s poukázaním na jej efektívnosť a prínos pre životné prostredie v danej lokalite. Druhú prácu majú pod svojim menom Peter Húska a Patrik Gavura, taktiež žiaci tretieho ročníka. Svoju pozornosť venovali výrobe elektrickej energie a upriamili pozornosť na vodné elektrárne, ktoré v okolí školy využívajú vodné toky v povodí Hrona. Všetci žiaci sa zhodli v jednom: „Už teraz sme vyhrali, hoci len nové nápady na ďalší, v poradí 40. ročník SOČ. Pred tým nás však ešte čaká veľa práce a samozrejme znova jej úspešná prezentácia. Uvidíme sa v budúcom ročníku.“

     Vyvrcholením SOČ je celoslovenská súťažná prehliadka, ktorá sa uskutočňuje každý rok v inom meste, v inej strednej škole. V tomto ročníku sa súťažiaci predstavia svojimi obhajobami pred odbornou hodnotiacou komisiou, ktorá bude pracovať na pôde SPŠ Jozefa Murgaša Banská Bystrica. S hrdosťou môžem napísať, že žiak SSOŠ H ŽP Brian Ďurčenka so svojím „Detským snom“ postúpil až sem. Vo svojom odbore 09 strojárstvo, doprava, hutníctvo, sa v krajskom kole umiestnil na peknom 2. postupovom mieste. Určite mu budeme držať prsty, aby dosiahol čo najlepšie umiestnenie a súčasne mu ďakujeme za reprezentáciu na takomto type súťaže. Študenti SGŽP, ktorí sa umiestnili vo svojom odbore 05 životné prostredie, geografia a geológia na peknom 4. mieste, sa týmto výsledkom neprebojovali do celoslovenského kola, ale určite si zaslúžia poďakovanie za úspešnú reprezentáciu školy.

  FOTOGALÉRIA

  Ing. Lucia Vojčíková

 • „Mladí mechatronici ukázali, ako si vedia poradiť s problémom...“

  31. 3. 2017

   

  Dve nezávislé organizácie FESTO spol. s r. o. Bratislava a ŠIOV, 31. marca 2017 usporiadali na pôde Materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave piaty ročník súťaže „Mladý mechatronik“. Bolo to celoštátne kolo vedomostnej a praktickej súťaže, kde si zmerali sily dvojice úspešných stredoškolákov zo SPŠ elektrotechnickej Košice, SPŠ Myjava, SOŠ elektrotechnickej Žilina, SPŠ Levice, Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi, SPŠ strojníckej a elektrotechnickej v Nitre, SSOŠ ŽP z Podbrezovej, ale aj Spojenej školy z Kysuckého Nového Mesta, SPŠ Martin a Súkromnej SOŠ automobilovej Duálnej akadémie Bratislava a Spojenej školy  Tvrdošín.

     Každú školu reprezentovali dvaja najšikovnejší študenti. Za našu školu to boli žiaci piatej C triedy odboru mechanik mechatronik, Denis Putnok a Marek Ťažký. Ich prípravu na súťaž držal pevne v rukách Ing. Peter Flaška. Odovzdal im množstvo vedomostí a stál pri nadobúdaní ich praktických zručností, čo sa nezaobišlo bez jeho cenných rád. Zúročili to počas dvojhodinového časového limitu súťaženia v správnej montáži komponentov a príslušenstva. Riešili úlohy z oblasti elektrotechniky, automatizácie a mechaniky. Z množstva čiastkových úloh boli tie náročnejšie tematicky zamerané na základné vlastnosti pohonov, pneumatických a elektropneumatických ventilov, programovanie a konfigurácia PLC (S7-300), logické funkcie a ich riešenie v programe, elektrotechnika (obvody 24 V DC), ventilové batérie, konštrukcia, funkcia, pripojenie, snímače koncových polôh, funkcia, nastavovanie, spracovanie signálov.

     Družstvá súťažili podľa rozpisu. Naši boli zaradení v druhej dvojhodinovke. Spolu s nimi predvádzali svoje zručnosti ďalšie tri dvojice. Pred začatím plnenia úloh si zvolili či chcú súťaž absolvovať v slovenskom alebo v anglickom jazyku. Voľba absolvovania v anglickom jazyku bola dodatočne bodovo zvýhodnená. Družstvo podľa zadania úlohy vypracovalo všetky body, ktoré boli pre danú úlohu definované. Jednotlivé časti úloh boli bodované. Účastníci pracovali len v určenom priestore. Výsledné poradie bolo určené podľa počtu dosiahnutých bodov. Obaja študenti získali certifikáty za účasť, ktoré im môžu otvoriť brány pri ďalšej možnosti štúdia. A samozrejme veľké ďakujem za reprezentáciu školy.

  FOTOGALÉRIA FOTOGALÉRIA FESTO

  Ing. Lucia Vojčíková

 • 10. 4. 2017

  Do galérie Mladý mechatronik 2017 boli pridané fotografie.

 • 10. 4. 2017

  Do galérie Krajské kolo SOČ 2017 boli pridané fotografie.

 • 24. 3. 2017

  Do galérie Technická olympiáda boli pridané fotografie.

 • Školské kolo Technickej olympiády súčasť projektu „Techpedia“.

  24. 3. 2017

  V týždni od 3.marca do 10. marca sa žiaci II.B, III.C, IV.C, IV.A a V.C zúčastnili školského kola technickej olympiády. Súťaž je súčasťou projektu „Techpedia“ a školské kolo je realizované aj v ďalších jedenástich školách vyučujúcich technické odbory v mestách Bratislava, Martin, Levice, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Dubnica nad Váhom, Žilina, Dolný Kubín. Súťaž je medzinárodná a vedomosti si preveria aj žiaci v krajinách Španielsko, Nemecko, Česká rebuplika.

  Kolo na našej škole sa skončilo s nasledujúcimi výsledkami:

  1.           miesto – IV.C priemerný počet bodov na triedu – 66,47

  2.           miesto – III.C priemerný počet bodov na triedu – 61,80

  3.            miesto – II.B priemerný počet bodov na triedu – 60,20

  4.            miesto – V.C priemerný počet bodov na triedu – 58,19

  5.            miesto – IV.A priemerný počet bodov na triedu – 50,19

  Celkovo všetci žiaci dosiahli priemerný počet bodov 59,40

  Vyhodnotenie jednotlivcov

  1.          miesto Stanislav Patráš V.C – 98,33

  2.          miesto Jakub Kolečár II.B – 91,67

  3.          miesto Dominik Géč II.B – 90,00

   

  Vyhodnotenie jednotlivcov po triedach:

   

  IV.C

  1.  miesto Dominik Štulajter – 81,67

  2.  miesto Marian Kindernay – 80,00

  3.  miesto Viktor Martinec – 75,00

  III.C

  1.  miesto Luboš Verkin – 81,67

  2.  miesto Peter Graňák – 80,00

  3.  miesto Mário Martinec – 71,67

  II.B

  1.  miesto Jakub Kolečár – 91,67

  2.  miesto Dominik Géč – 90,00

  3.  miesto Ján Ďurica – 86,67

              V.C

  1.  miesto Stanislav Patráš – 98,33

  2.  miesto Jozef Jančiar – 81,67

  3.  miesto Erik Brzko – 76,6

   

             IV.A

  1.  miesto Tomáš Gemzický – 65,00

  2.  miesto Michal Babčan – 61,67

  3. miesto Denis Gajdoš, Ľubomír Kováčik – 53,33

  Víťazom blahoželáme. Fotodokumentácia.

  p. Vojčíková

   

 • 20. 3. 2017

  Do galérie Návšteva ministra financií boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová
  Družby 554/64
  976 81 Podbrezová
 • +421486172810

Fotogaléria